Wykłady Uniwersytetu Dziecięcego Akademii WSB w Bobrownikach odbywają się w Gminnym Ośrodku Kultury w Bobrownikach (ul. Sienkiewicza 121a). Zajęcia realizowane są w soboty, średnio raz w miesiącu w godz. 12.00-13.00.
W roku akademickim 2019/2020 odbędzie się 8 interaktywnych wykładów w gminie oraz 2 wykłady EXTRA w Akademii WSB (ul. Cieplaka 1c, Dąbrowa Górnicza).

Harmonogram zajęć może w trakcie roku akademickiego ulec zmianie. Zachęcamy do sprawdzania aktualności planu zajęć.

 

19.10.2019 r.
– Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020
„Ziemia 2.0” opis

mgr Marcin Lieber
EKOLOGIA

23.11.2019 r.
„Z wizytą u Śpiącej Królewny ” opis
mgr Paweł Dusza
SZTUKA/ARCHITEKTURA

7.12.2019 r.
„Stanisław Moniuszko. Od opery do pieśni” opis
prof. Mirosław Kisiel
MUZYKA

04.01.2020 r.
„Serce – pompa dająca życie” opis
dr hab. Armand Cholewka
BIOLOGIA

29.02.2020 r.
„Mały człowiek – Duża wyobraźnia – Wielka odpowiedzialność” opis
mgr Martyna Kucharska-Staszel
PRAWO

21.03.2020 r.
„Bieszczady. Kraina bezkresnych połonin” opis
dr inż. Sebastian Bielak
PODRÓŻE

25.04.2020 r.
„Czy Calineczka może być silniejsza od Strongmena – czyli z mechaniką za Pan brat” opis
dr inż. Paweł Sobczak
MECHANIKA

06.06.2020 r.
– Uroczyste Zakończenie Roku Akademickiego 2019/2020 –
„Co w stawie piszczy?” opis
mgr Maciej Kupczak
PRZYRODA

Na zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego WSB przyjmowane są dzieci w wieku min. 6 lat (zerówka). Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu do grupy studentów decyduje kolejność rejestracji i wnoszenia opłat.

 

 

 

 

 

 

Aby zgłosić dziecko na Uniwersytet Dziecięcy WSB, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowegoKLIKNIJ TUTAJ.

Informacja o opłatach i bonifikatach dostępna jest na podstronie: http://ud.wsb.edu.pl/oplaty-i-bonifikaty

 

W roku szkolnym 2014/2015 w Gminie Bobrowniki po raz pierwszy uruchomiliśmy Uniwersytet Dziecięcy. Uczestniczyło w nim ponad 100 dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

Dzięki doświadczonym pracownikom naukowym i dydaktykom akademickim zajęcia nie tylko stanowiły uzupełnienie dotychczasowej wiedzy, ale przede wszystkim rozwinęły zainteresowania Młodych Studentów. Przygoda z Uniwersytetem Dziecięcym to także lekcja nabywania umiejętności społecznych, ponieważ dzieci nabrały pewności siebie, nawiązywały kontakty z rówieśnikami oraz dzieliły się z nimi własnymi pasjami.

Celem Uniwersytetu Dziecięcego w Bobrownikach było rozbudzenie naukowej ciekawości u najmłodszy, co udało się zrealizować. W tym roku również planujemy kontynuację projektu Uniwersytet Dziecięcy przy współpracy z Wyższą Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

1.09.2017 r.

 

Patronem honorowym Uniwersytetu jest Wójt Gminy Bobrowniki
– Pan Arkadiusz Ziemba.

Uniwersytet Dzieciecy w Bobrownikach

 


 

Istota projektu, czyli co to jest Uniwersytet Dziecięcy w Bobrownikach

Uniwersytet Dziecięcy w Bobrownikach rozpoczął swoją działalność w czerwcu 2014 r. Współorganizatorami inicjatywy są Akademia WSB (www.wsb.edu.pl) oraz Urząd Gminy Bobrowniki. Patronem honorowym Uniwersytetu jest Wójt Gminy Bobrowniki.

Dlaczego Uniwersytet dla dzieci?

 Głównym celem inicjatywy jest pomoc w rozwoju potencjału twórczego i intelektualnego dzieci w wieku 6-12 lat; rozbudzenie aktywności poznawczej; przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu różnych dziedzin nauki.

Dla kogo? 

Wykłady i warsztaty w ramach Uniwersytetu Dziecięcego w Bobrownikach skierowane są do dzieci w wieku 6-12 lat. Drzwi Uniwersytetu stoją otworem dla wszystkich dzieci ciekawych świata, niebojących się zadawać pytań i poszukiwać rozwiązań dla swoich wątpliwości.

Partner projektu: Urząd Gminy Bobrowniki

Co się będzie działo?

Zajęcia w ramach Uniwersytetu odbywają się w formie wykładów i warsztatów. W każdym roku akademickim odbywa się minimum 10 interaktywnych wykładów. Dla zainteresowanych organizowane są fakultatywne warsztaty praktyczne, w których uczestniczą małe, 15-20 osobowe grupy. Wszystkie zagadnienia prezentowane są w sposób przystępny i atrakcyjny dla dzieci. Dzieci mają możliwość aktywnego, bezpośredniego uczestnictwa w zajęciach oraz zadawania prowadzącym pytań.

Jakie będą tematy?

Wszystkie dziedziny nauki prezentowane są w oparciu o klasyczny podział wiedzy na nauki przyrodnicze, formalne, humanistyczne, społeczne i politechniczne. Celem tak zróżnicowanego programu jest pokazanie dzieciom rozmaitych dziedzin wiedzy, również tych, które do tej pory nie były dla nich interesujące, a nawet takich, które odbierane były przez nie jako szczególnie trudne i zniechęcające.

Indeks i dyplom dla prawdziwego Studenta

Każdy student Uniwersytetu otrzymuje indeks, do którego zbiera zaliczenia z zajęć. Na zakończenie roku akademickiego Studenci nagradzani są dyplomami podczas uroczystej gali.

 

Regulamin Uniwersytetu Dziecięcego w Bobrownikach

 

Informacje ogólne

 1. Uniwersytet Dziecięcy w Bobrownikach (zwany dalej UD Bobrowniki) jest inicjatywą Akademii WSB (do 15 kwietnia 2017 r. – Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej), zwanej dalej Organizatorem.
 2. Studentem UD Bobrowniki może zostać każde dziecko, które jest uczniem szkoły podstawowej lub zerówki, a więc jest w wieku 6-12 lat.
 3. W ramach UD Bobrowniki organizowane są zajęcia edukacyjne, dostosowane do wieku uczestników.
 4. UD Bobrowniki prowadzi zajęcia w cyklach rocznych, zwanych rokiem akademickim.


Warunki uczestnictwa w wykładach

 1. Wykłady, które organizowane są w ramach UD Bobrowniki odbywają się w soboty i trwają 45-60 minut. W ciągu roku akademickiego ramach UD Bobrowniki odbywa się minimum 10 wykładów.
 2. Udział w zajęciach organizowanych w ramach UD Bobrowniki jest odpłatny. Wysokość opłaty rocznej za udział w wykładach UD Bobrowniki regulowana jest Zarządzeniem Władz Akademii WSB, które publikowane jest na stronie internetowej www.wsb.edu.pl. Informacja o wysokości opłaty rocznej publikowana jest także na stronie internetowej projektu UD Bobrowniki.
 3. Warunkiem uczestnictwa w UD Bobrowniki jest zgłoszenie dziecka do projektu przez rodzica lub opiekuna prawnego poprzez wypełnienie deklaracji uczestnictwa on-line na stronie www.ud.wsb.edu.pl oraz dokonanie opłaty rocznej za udział w wykładach UD Bobrowniki.
 4. Ilość miejsc w UD Bobrowniki jest ograniczona. Na zajęcia może zostać przyjętych maksymalnie 100 dzieci. O  zapisaniu dziecka na wykłady zdecyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wniesieniem opłaty rocznej za udział w wykładach UD Bobrowniki.
 5. Akademia WSB nie zwraca opłat za zajęcia, na których dziecko nie było obecne.

Warsztaty fakultatywne

 1. W ramach UD Bobrowniki Akademia WSB może organizować warsztaty fakultatywne.
 2. Studenci UD Bobrowniki mogą korzystać z zajęć fakultatywnych także w innych gminach, w których Akademia WSB organizuje Uniwersytet Dziecięcy.
 3. Udział Studentów UD Bobrowniki w warsztatach fakultatywnych może być dodatkowo odpłatny. Wysokość opłat za udział w warsztatach fakultatywnych reguluje Zarządzenie Władz Akademii WSB.
 4. Ilość miejsc w grupach warsztatowych w UD Bobrowniki jest ograniczona. Maksymalna liczba dzieci w grupie warsztatowej jest każdorazowo podawana do wiadomości rodziców i jest uzależniona od charakteru i miejsca spotkań. O  zapisaniu dziecka na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wniesieniem opłaty za udział w wybranym warsztacie (jeśli opłata jest wymagana).
 5. Akademia WSB nie musi zwracać opłat za zajęcia, na których dziecko nie było obecne.

Miejsce i porządek spotkań

 1. Wykłady w ramach UD Bobrowniki odbywają się w Gminnym Ośrodku Kultury w Bobrownikach.
 2. Warsztaty fakultatywne w ramach UDBobrowniki mogą zostać zorganizowane w Gminnym Ośrodku Kultury w Bobrownikach lub w siedzibach instytucji partnerskich.
 3. O ile Organizatorzy nie postanowią inaczej, w zajęciach UD Bobrowniki dzieci uczestniczą samodzielnie.
 4. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są dostarczyć dziecko na zajęcia oraz osobiście je z nich odebrać niezwłocznie po zakończeniu zajęć, biorąc tym samym odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo.
 5. Podczas zajęć UD Bobrowniki na sali obecny jest  pełnoletni opiekun lub opiekunowie (wyznaczony przez Organizatorów).
 6. Organizator, Dydaktycy oraz Opiekunowie dokładają wszelkich starań, aby zajęcia nie zagrażały bezpieczeństwu uczestników zajęć.
 7. Uczestnicy zajęć powinni przybyć na zajęcia punktualnie i są zobowiązani do bezwzględnego stosowania się do wskazówek i poleceń osób prowadzących zajęcia i wyznaczonych opiekunów. W czasie zajęć i wykładów studenci nie mogą samowolnie opuszczać sal wykładowych/warsztatowych. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niesubordynacji dzieci.
  W przypadku rażącego naruszania przez dziecko zasad współżycia społecznego i norm kultury osobistej może nastąpić skreślenie dziecka z listy studentów.
 8. Ubezpieczenia dzieci na czas zajęć w UD Bobrowniki rodzice mogą dokonać dobrowolnie i we własnym zakresie. Organizator nie ubezpiecza dzieci biorących udział w zajęciach UD Bobrowniki. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce przed i po zakończeniu zajęć, jak również nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć. Formalnie opiekę nad dziećmi podczas zajęć UDBobrowniki sprawują ich rodzice.

 

Harmonogram spotkań

 1. Komunikacja z rodzicami uczestników UD Bobrowniki odbywa się poprzez internet drogą e-mailową oraz w uzasadnionych przypadkach telefonicznie.
 2. Każdy uczestnik UD Bobrowniki zobowiązany jest do zapoznania się z programem zajęć oraz harmonogramem spotkań dostępnym na stronie internetowej projektu ud.wsb.edu.pl oraz śledzenia na bieżąco wszelkich informacji organizacyjnych tam zamieszczanych.
 3. Wykłady w UD Bobrowniki odbywają się zgodnie z harmonogramem, który publikowany jest na stronie internetowej projektu. Harmonogram wykładów uwzględnia minimum 10 spotkań o różnorodnej tematyce.
 4. Informacje o warsztatach fakultatywnych są publikowane na stronie internetowej projektu oraz podawane do wiadomości rodziców drogą e-mailową z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu realizacji warsztatów.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów, miejsca i tematyki zajęć. Każdorazowo, po dokonaniu zmiany, odpowiednia informacja z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem będzie wysłana e-mailem na adresy rodziców uczestników programu, podane w formularzu rejestracyjnym. Aktualne informacje będą także publikowane na stronie internetowej projektu.
 6. W sytuacjach, gdy przekazanie informacji o zmianach z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem nie było możliwe, odpowiednia informacja zostanie przesłana rodzicom uczestników systemem SMS-owym, na numery telefonów podane w formularzu rejestracyjnym.

Indeksy i dyplomy

 1. Studenci UD Bobrowniki otrzymują imienne indeksy, w których zbierają karty zaliczeniowe z poszczególnych wykładów.
 2. Uczestnicy na zakończenie roku akademickiego w UD Bobrowniki otrzymują dyplomy.
 3. Indeksy i dyplomy mają wartość symboliczną.

Zachęcamy do udziału w warsztatach tematycznych w Uniwersytecie Dziecięcym Akademii WSB. Tematyka warsztatów będzie systematycznie aktualizowana w trakcie roku akademickiego 2019/2020

Rodzaj zajęćMiejscowość Termin rozpoczęciaPodstawowe informacjeSzczegółowe informacje
Warsztaty antystresoweDąbrowa Górnicza12.02.2020
godz. 17.30 - 18.30

Cena za zajęcia: 30 zł dla studentów UD, 40 zł dla osób spoza UD
Kliknij tutaj
Młotek, piła i wiertarka. Warsztaty konstruktorskieDąbrowa Górnicza5.02.2020 godz. 17.00-18.30

Cena za zajęcia: 35 zł dla studentów UD, 45 zł dla osób spoza UD
Kliknij tutaj
Improstarter. Warsztaty z improwizacjiDąbrowa Górnicza19.02.2020 Terminy warsztatów:
19.02.2020 r.
26.02.2020 r.

godz. 17.00-18.30

Cena za blok zajęć (2 spotkania):
35 zł dla studentów UD
45 zł dla osób spoza UD
Kliknij tutaj
Co w stawie piszczy?Dąbrowa Górnicza18.03.2020 godz. 17.30-19.00

Cena za zajęcia: 35 zł dla studentów UD, 45 zł dla osób spoza UD
Kliknij tutaj
3Z9AWSB odbiór - warsztaty z krótkofalarstwaDąbrowa Górnicza25.03.2020 Terminy warsztatów:
25.03.2020 r.
1.04.2020 r.

godz. 17.00-18.30

Cena za zajęcia: 35 zł dla studentów UD, 45 zł dla osób spoza UD
Kliknij tutaj
Z przyrodą za pan bratDąbrowa Górnicza22.04.2020 godz. 17.30 - 18.30

Cena za zajęcia: 35 zł dla studentów UD, 45 zł dla osób spoza UD
Kliknij tutaj
Hotel dla zapylaczyDąbrowa Górnicza29.04.2020 godz. 17.30 - 18.30

Cena za zajęcia: 35 zł dla studentów UD, 45 zł dla osób spoza UD
Kliknij tutaj
Projektowanie gier komputerowychDąbrowa Górnicza4.03.2020 Terminy warsztatów:
4.03.2020 r.
11.03.2020 r.
18.03.2020 r.
godz. 17.00-18.30

Cena za zajęcia: 100 zł dla studentów UD, 130 zł dla osób spoza UD

Kliknij tutaj
Tulipany na dzień mamy!Dąbrowa Górnicza11.05.2020 godz. 17.00-18.30

Cena za zajęcia: 35 zł dla studentów UD, 45 zł dla osób spoza UD
Kliknij tutaj
Jak zdać egzamin na prawo jazdy?Dąbrowa Górnicza
20.05.2020 godz. 15.00 - 16.00

Cena za zajęcia: bezpłatne
Kliknij tutaj
Ale jaja!Dąbrowa Górnicza8.04.2020 godz. 17.00-18.30

Cena za zajęcia: 15 zł (Dziecko + opiekun)
Kliknij tutaj
Zbuduj sobie Hollywood. Podstawy tworzenia filmów animowanych z wykorzystaniem klocków LEGODąbrowa Górnicza04.02.2020 Terminy warsztatów:
04.02.2020 r. 06.02.2020 r.
godz. 17.00 - 18.30

Cena za zajęcia: 60 zł tylko dla studentów UD, 90 zł dla osób spoza UD
Kliknij tutaj
Uniwersytety Dziecięce WSB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Dział Kształcenia Ustawicznego

ul. Cieplaka 1c
41-300 Dąbrowa Górnicza

tel.: 32 295 93 15
e-mail: dud@wsb.edu.pl

Tak o nas mówią:

Witajcie! Nazywam się Joasia. Na zajęcia w Dąbrowskim Uniwersytecie Dziecięcym uczęszczam już od 4 lat. Mam wszechstronne zainteresowania, jednak największą przyjemność sprawia mi uprawianie sportu. W zeszłym roku rozpoczęłam swoją przygodę z siatkówką, która stała się moją pasją. Moje największe marzenie - zagrać w siatkarskiej reprezentacji Polski i zdobyć Mistrzostwo Świata. Czekam na wykład, który mógłby zainteresować większość DUDusiów „Nauka i sport – to jest to. O niezwykłych możliwościach naszego organizmu oraz o tym, że trening czyni mistrza”. Do zobaczenia na Uniwersytecie"

Asia – studentka 4 roku Uniwersytetu Dziecięcego WSB

"Witajcie! Mam na imię Mateusz, w tym roku skończę 7 lat. Chodzę do zerówki. Od września idę do szkoły. Mam różnorodne zainteresowania - uwielbiam gotować z mamą, zwiedzać (szczególnie zamki). Uczęszczam na robotykę, lubię składać lego. Bardzo lubię muzykę i taniec. Interesuje się astronomią i dinozaurami. Jeszcze nie wiem czym chciałbym zajmować się w przyszłości. Po pierwszych zajęciach na Uczelni wiem, że nauka jest fajna!”

Mateusz 
– student 1 roku Uniwersytetu Dziecięcego WSB

„Uniwersytet Dziecięcy jest dla mnie czymś, czego szukałam dla swojego dziecka. Zaspokaja jego ciekawość, daje odpowiedzi na nurtujące pytania od wykształconych, kompetentnych ludzi. Zajęcia prowadzone są bardzo ciekawie, interaktywnie. Jakub wraca z nich „napełniony” wiedzą, zachęcony do dalszych badań określonego tematu.”

Aleksandra Matkowska 
- mama Kuby

„Nasza córka Ola chodzi na zajęcia UD-u już drugi rok. Chętnie uczestniczy w wykładach, na których uzyskuje wiele ciekawych informacji. Później w czasie zajęć w szkole dzieli się zdobytą wiedzą z kolegami i koleżankami w klasie. Mimo wielu zajęć w tygodniu (szachy, basen, ceramika) Ola chętnie wstaje w soboty, by wziąć udział w wykładach. Najbardziej Oli podobają się zajęcia z grupą Pana Korka, zajęcia dotyczące dinozaurów oraz Internetu. Chętnie też bierze udział w warsztatach. Ola ma na zajęciach swoją grupę zaprzyjaźnionych "Studentów", z którymi zawsze spotyka się na wykładach. Była bardzo zadowolona i dumna, gdy odebrała z rąk Pana Dziekana dyplom ukończenia II roku zajęć. Co do współpracy z nami - Rodzicami, to bardzo fajnie sprawdza się przypomnienie o zajęciach przez maila oraz sms.”

Barbara Cieślar-Kurek 
– mama Oli

Ciekawość, chęć odkrywania i radość z poznawania świata, tego właśnie uczę się od moich małych studentów uczestniczących w prowadzonych przeze mnie zajęciach w ramach Uniwersytetów Dziecięcych. Tym chętniej dzielę się z nimi moją wiedzą i jeszcze chętniej odpowiadam na często bardzo skomplikowane pytania.

dr Paweł Sobczak - 
ekspert z zakresu logistyki i transportu, wykładowca Uniwersytetów Dziecięcych