Wykłady Dąbrowskiego Uniwersytetu Dziecięcego odbywają się w Audytorium Maximum Akademii WSB (ul. Cieplaka 1c, Dąbrowa Górnicza). Zajęcia realizowane są w soboty, średnio raz w miesiącu w godz. 9.30 – 10.30.
W każdym roku akademickim odbywa się min. 10 interaktywnych wykładów, zgodnie z poniższym harmonogramem.

Harmonogram zajęć w trakcie roku może ulec zmianie. Prosimy o monitorowanie aktualnego planu wykładów. 

 

12.10.2019 r.
Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020
Wykład inauguracyjny – „Energia z łyżeczki wody”  opis
dr hab. Sławomir Wronka
FIZYKA

16.11.2019 r.
„Stanisław Moniuszko – w muzycznym kolorycie artystycznej podróży od opery do pieśni” opis
prof. Mirosław Kisiel
MUZYKA

30.11.2019 r.
„Jak zdobyć Koronę Ziemi” opis
Bogumiła „Miłka” Raulin
GEOGRAFIA

16.12.2019 r.
!!!(PONIEDZIAŁEK, godz. 17.00)!!!
„Zmiany klimatu. Czym oddychamy?” opis
dr Tomasz Rożek
ASTRONOMIA

04.01.2020 r.
„Jak przeprowadzić operację przeszczepu serca?” opis
dr hab. n. med. Michał Zembala
MEDYCYNA

08.02.2020 r.
Metrologia. Sztuka wykrywania oszustw” opis
Wiktor Niedzicki
FIZYKA

14.03.2020 r.
„Czy Calineczka może być silniejsza od Strongmena – czyli z mechaniką za Pan brat” opis
dr inż. Paweł Sobczak
MECHANIKA

28.03.2020 r.
„Jak zostać programistą. Kodowanie dla najmłodszych” opis
Maciej Wojnicki
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

18.04.2020 r.
„Co nas ziębi, a co nas grzeje?” opis
dr hab. Armand Cholewka
BIOLOGIA

30.05.2020 r.
Uroczyste Zakończenie Roku Akademickiego 2019/2020
Wykład niespodzianka

Na zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego WSB przyjmowane są dzieci w wieku min. 6 lat (zerówka). Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu do grupy studentów decyduje kolejność rejestracji i wnoszenia opłat. Aby zgłosić dziecko na Uniwersytet Dziecięcy WSB, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowegoKLIKNIJ TUTAJ. Informacja o opłatach i bonifikatach dostępna jest na podstronie: http://ud.wsb.edu.pl/oplaty-i-bonifikaty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Uniwersytet Dziecięcy Akademii WSB, projekt zainaugurowany w 2008 roku, jest dla mnie projektem szczególnym, bardzo bliskim mojemu sercu. Tworząc uniwersytet dla dzieci żywiłam przekonanie, że edukacja najmłodszych jest procesem długotrwałym i zaczyna się już od lat wczesnoszkolnych, bo wtedy żywa wyobraźnia dziecka, duża wrażliwość emocjonalna, zaciekawienie światem sprzyja kształtowaniu obrazu nauki, który pozostaje na całe życie. Jestem przekonana, że ciekawość, kreatywność, radość powinny stanowić główny motor procesu edukacji – powinny być wzmacniane, a nie tłamszone. Dlatego Uniwersytety Dziecięce Akademii WSB przekazują wiedzę w sposób nieszablonowy, eksperymentalny. Efektem jest radość z nauki, a to najlepszy dowód na to, że proponowana w WSB forma edukacji jest dla najmłodszych atrakcyjna i intrygująca. Dumą napawa mnie fakt, że wielu absolwentów pierwszych edycji Uniwersytetów Dziecięcych obecnie już studiuje w WSB i odnosi liczne sukcesy naukowe.”

prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz Rektor Akademii WSB

„Dąbrowski Uniwersytet Dziecięcy, wspólna inicjatywa miasta i Akademii WSB, niedawno obchodziła swój jubileusz. W tym roku już po raz dwunasty uczelnia otwiera swoje podwoje przed dziećmi. Przedsięwzięcie rokrocznie spotyka się z ogromnym zainteresowaniem i spełnia oczekiwania najmłodszych dąbrowian. Niezwykle cieszy mnie, że uczestnicy mogą w interesujący, przystępny i  nietuzinkowy sposób odkrywać tajniki nauki, zgłębiać wiedzę, poznawać i zrozumieć otaczający nas świat. Dąbrowski Uniwersytet Dziecięcy jest wyjątkowym miejscem, w którym rozbudzane są pasje i rozwijane talenty młodych studentów. Udział w zajęciach staje się źródłem inspiracji, dzięki czemu dzieci zaczynają same poszukiwać odpowiedzi na nurtujące je kwestie. Kontakt najmłodszych z profesorami i specjalistami z różnorodnych dziedzin sprawia, że nauka staje się im bliska i przydatna na co dzień. Jestem przekonany, że wiedza wyniesiona z zajęć DUD zaprocentuje w przyszłości, a dzisiejsi mali studenci, za kilka czy kilkanaście lat, z sukcesami wkroczą do świata „dorosłej” nauki.”

Marcin Bazylak Prezydent miasta Dąbrowa Górnicza


  Cel: Głównym celem inicjatywy jest pomoc w rozwoju potencjału twórczego i intelektualnego dzieci w wieku 6-12 lat; rozbudzenie  aktywności poznawczej; przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu różnych dziedzin nauki.

Partnerzy: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Muzeum Miejskie „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej, Szkolne Obserwatorium Astronomiczne w Dąbrowie Górniczej, Biblioteka Miejska w Dąbrowie Górniczej,

Forma: Zajęcia w ramach DUD-u odbywają się w formie wykładów i warsztatów. w dwóch grupach wiekowych: Tropiciele nauki (6-9 lat) oraz Młodzi naukowcy (10-12 lat). W każdym roku akademickim odbywa się minimum 10 60-min. interaktywnych wykładów w salach audytoryjnych. Dla zainteresowanych organizowane są fakultatywne warsztaty praktyczne, w których uczestniczą małe, 15-20 osobowe grupy. Wszystkie zagadnienia prezentowane są w sposób przystępny i atrakcyjny dla dzieci. Dzieci mają możliwość aktywnego, bezpośredniego uczestnictwa w zajęciach oraz zadawania prowadzącym pytań.

Tematyka: wszystkie dziedziny nauki prezentowane w oparciu o klasyczny podział wiedzy na nauki przyrodnicze, formalne, humanistyczne, społeczne i politechniczne. Celem tak zróżnicowanego programu jest pokazanie dzieciom rozmaitych dziedzin wiedzy, również tych, które do tej pory nie były dla nich interesujące, a nawet takich, które odbierane były przez nie jako szczególnie trudne i zniechęcające.

Indeks i dyplom: Każdy student Uniwersytetu otrzymuje indeks, do którego zbiera zaliczenia z zajęć. Na zakończenie roku akademickiego Studenci nagradzani są dyplomami.

 

Regulamin Dąbrowskiego Uniwersytetu Dziecięcego

Informacje ogólne

 1. Dąbrowski Uniwersytet Dziecięcy (zwany dalej DUD) jest inicjatywą Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, zwanej dalej Organizatorem.
 2. Studentem DUD może zostać każde dziecko, które jest uczniem szkoły podstawowej lub zerówki, a więc jest w wieku 6-12 lat.
 3. W ramach DUD organizowane są zajęcia edukacyjne, dostosowane do wieku uczestników.
 4. DUD prowadzi zajęcia w cyklach rocznych, zwanych rokiem akademickim.

Warunki uczestnictwa w wykładach

 1. Wykłady, które organizowane są w ramach DUD odbywają się w soboty i trwają 60 minut. W ciągu roku akademickiego ramach DUD odbywa się minimum 10 wykładów.
 2. Udział w zajęciach organizowanych w ramach DUD jest odpłatny. Wysokość opłaty rocznej za udział w wykładach DUD regulowana jest Zarządzeniem Władz Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, które publikowane jest na stronie internetowej www.wsb.edu.pl. Informacja o wysokości opłaty rocznej publikowana jest także na stronie internetowej projektu DUD.
 3. Warunkiem uczestnictwa w DUD jest zgłoszenie dziecka do projektu przez rodzica lub opiekuna prawnego poprzez wypełnienie deklaracji uczestnictwa on-line na stronie www.wsb.edu.pl/dud oraz dokonanie opłaty rocznej za udział w wykładach DUD.
 4. Ilość miejsc w DUD jest ograniczona. Na zajęcia może zostać przyjętych maksymalnie 300 dzieci. O  zapisaniu dziecka na wykłady zdecyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wniesieniem opłaty rocznej za udział w wykładach DUD.
 5. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej nie zwraca opłat za zajęcia, na których dziecko nie było obecne.

Warsztaty fakultatywne

 1. W ramach DUD Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej może organizować warsztaty fakultatywne. Udział Studentów DUD w warsztatach fakultatywnych może być dodatkowo odpłatny. Wysokość opłat za udział w warsztatach fakultatywnych reguluje Zarządzenie Władz Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 2. Ilość miejsc w grupach warsztatowych w DUD jest ograniczona. Maksymalna liczba dzieci w grupie warsztatowej jest każdorazowo podawana do wiadomości rodziców i jest uzależniona od charakteru i miejsca spotkań. O  zapisaniu dziecka na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wniesieniem opłaty za udział w wybranym warsztacie (jeśli opłata jest wymagana).
 3. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej nie musi zwracać opłat za zajęcia, na których dziecko nie było obecne.

Miejsce i porządek spotkań

 1. Wykłady w ramach DUD odbywają się w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 2. Warsztaty fakultatywne w ramach DUD mogą zostać zorganizowane w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej lub w siedzibach instytucji partnerskich.
 3. W zajęciach DUD dzieci uczestniczą samodzielnie.
 4. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są dostarczyć dziecko na zajęcia oraz osobiście je z nich odebrać niezwłocznie po zakończeniu zajęć, biorąc tym samym odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo.
 5. Podczas zajęć DUD na sali obecny jest  pełnoletni opiekun lub opiekunowie (wyznaczony przez Organizatorów).
 6. Organizator, Dydaktycy oraz Opiekunowie dokładają wszelkich starań, aby zajęcia nie zagrażały bezpieczeństwu uczestników zajęć.
 7. Uczestnicy zajęć powinni przybyć na zajęcia punktualnie i są zobowiązani do bezwzględnego stosowania się do wskazówek i poleceń osób prowadzących zajęcia i wyznaczonych opiekunów. W czasie zajęć i wykładów studenci nie mogą samowolnie opuszczać sal wykładowych/warsztatowych. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niesubordynacji dzieci. W przypadku rażącego naruszania przez dziecko zasad współżycia społecznego i norm kultury osobistej może nastąpić skreślenie dziecka z listy studentów.
 8. Ubezpieczenia dzieci na czas zajęć w DUD rodzice mogą dokonać dobrowolnie i we własnym zakresie. Organizator nie ubezpiecza dzieci biorących udział w zajęciach DUD. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce przed i po zakończeniu zajęć, jak również nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć. Formalnie opiekę nad dziećmi podczas zajęć DUD sprawują ich rodzice.

  Harmonogram spotkań

 1. Komunikacja z rodzicami uczestników DUD odbywa się poprzez Internet drogą e-mailową oraz w uzasadnionych przypadkach telefonicznie.
 2. Każdy uczestnik DUD zobowiązany jest do zapoznania się z programem zajęć oraz harmonogramem spotkań dostępnym na stronie internetowej projektu www.wsb.edu.pl/dud oraz śledzenia na bieżąco wszelkich informacji organizacyjnych tam zamieszczanych.
 3. Wykłady w DUD odbywają się zgodnie z harmonogramem, który publikowany jest na stronie internetowej projektu. Harmonogram wykładów uwzględnia minimum 10 spotkań o różnorodnej tematyce.
 4. Informacje o warsztatach fakultatywnych są publikowane na stronie internetowej projektu oraz podawane do wiadomości rodziców drogą e-mailową z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu realizacji warsztatów.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów, miejsca i tematyki zajęć. Każdorazowo, po dokonaniu zmiany, odpowiednia informacja z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem będzie wysłana e-mailem na adresy rodziców uczestników programu, podane w formularzu rejestracyjnym. Aktualne informacje będą także publikowane na stronie internetowej projektu.
 6. W sytuacjach, gdy przekazanie informacji o zmianach z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem nie było możliwe, odpowiednia informacja zostanie przesłana rodzicom uczestników systemem SMS-owym, na numery telefonów podane w formularzu rejestracyjnym.

Indeksy i dyplomy

 1. Studenci DUD otrzymują imienne indeksy, w których zbierają karty zaliczeniowe  z poszczególnych wykładów.
 2. Uczestnicy na zakończenie roku akademickiego w DUD otrzymują dyplomy.
 3. Indeksy i dyplomy mają wartość symboliczną.

 

Zachęcamy do udziału w warsztatach tematycznych w Uniwersytecie Dziecięcym Akademii WSB. Tematyka warsztatów będzie systematycznie aktualizowana w trakcie roku akademickiego 2019/2020

Rodzaj zajęćMiejscowość Termin rozpoczęciaPodstawowe informacjeSzczegółowe informacje
Warsztaty antystresoweDąbrowa Górnicza12.02.2020
godz. 17.30 - 18.30

Cena za zajęcia: 30 zł dla studentów UD, 40 zł dla osób spoza UD
Kliknij tutaj
Młotek, piła i wiertarka. Warsztaty konstruktorskieDąbrowa Górnicza5.02.2020 godz. 17.00-18.30

Cena za zajęcia: 35 zł dla studentów UD, 45 zł dla osób spoza UD
Kliknij tutaj
Improstarter. Warsztaty z improwizacjiDąbrowa Górnicza19.02.2020 Terminy warsztatów:
19.02.2020 r.
26.02.2020 r.

godz. 17.00-18.30

Cena za blok zajęć (2 spotkania):
35 zł dla studentów UD
45 zł dla osób spoza UD
Kliknij tutaj
Co w stawie piszczy?Dąbrowa Górnicza18.03.2020 godz. 17.30-19.00

Cena za zajęcia: 35 zł dla studentów UD, 45 zł dla osób spoza UD
Kliknij tutaj
3Z9AWSB odbiór - warsztaty z krótkofalarstwaDąbrowa Górnicza25.03.2020 Terminy warsztatów:
25.03.2020 r.
1.04.2020 r.

godz. 17.00-18.30

Cena za zajęcia: 35 zł dla studentów UD, 45 zł dla osób spoza UD
Kliknij tutaj
Z przyrodą za pan bratDąbrowa Górnicza22.04.2020 godz. 17.30 - 18.30

Cena za zajęcia: 35 zł dla studentów UD, 45 zł dla osób spoza UD
Kliknij tutaj
Hotel dla zapylaczyDąbrowa Górnicza29.04.2020 godz. 17.30 - 18.30

Cena za zajęcia: 35 zł dla studentów UD, 45 zł dla osób spoza UD
Kliknij tutaj
Projektowanie gier komputerowychDąbrowa Górnicza4.03.2020 Terminy warsztatów:
4.03.2020 r.
11.03.2020 r.
18.03.2020 r.
godz. 17.00-18.30

Cena za zajęcia: 100 zł dla studentów UD, 130 zł dla osób spoza UD

Kliknij tutaj
Tulipany na dzień mamy!Dąbrowa Górnicza11.05.2020 godz. 17.00-18.30

Cena za zajęcia: 35 zł dla studentów UD, 45 zł dla osób spoza UD
Kliknij tutaj
Jak zdać egzamin na prawo jazdy?Dąbrowa Górnicza
20.05.2020 godz. 15.00 - 16.00

Cena za zajęcia: bezpłatne
Kliknij tutaj
Ale jaja!Dąbrowa Górnicza8.04.2020 godz. 17.00-18.30

Cena za zajęcia: 15 zł (Dziecko + opiekun)
Kliknij tutaj
Zbuduj sobie Hollywood. Podstawy tworzenia filmów animowanych z wykorzystaniem klocków LEGODąbrowa Górnicza04.02.2020 Terminy warsztatów:
04.02.2020 r. 06.02.2020 r.
godz. 17.00 - 18.30

Cena za zajęcia: 60 zł tylko dla studentów UD, 90 zł dla osób spoza UD
Kliknij tutaj

 

 

Uniwersytety Dziecięce WSB

 

 

 

 

 

Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) Dział Kształcenia Ustawicznego ul. Cieplaka 1c 41-300 Dąbrowa Górnicza tel.: 32 295 93 15 e-mail: dud@wsb.edu.pl

Tak o nas mówią:

Witajcie! Nazywam się Joasia. Na zajęcia w Dąbrowskim Uniwersytecie Dziecięcym uczęszczam już od 4 lat. Mam wszechstronne zainteresowania, jednak największą przyjemność sprawia mi uprawianie sportu. W zeszłym roku rozpoczęłam swoją przygodę z siatkówką, która stała się moją pasją. Moje największe marzenie - zagrać w siatkarskiej reprezentacji Polski i zdobyć Mistrzostwo Świata. Czekam na wykład, który mógłby zainteresować większość DUDusiów „Nauka i sport – to jest to. O niezwykłych możliwościach naszego organizmu oraz o tym, że trening czyni mistrza”. Do zobaczenia na Uniwersytecie"

Asia – studentka 4 roku Uniwersytetu Dziecięcego WSB

"Witajcie! Mam na imię Mateusz, w tym roku skończę 7 lat. Chodzę do zerówki. Od września idę do szkoły. Mam różnorodne zainteresowania - uwielbiam gotować z mamą, zwiedzać (szczególnie zamki). Uczęszczam na robotykę, lubię składać lego. Bardzo lubię muzykę i taniec. Interesuje się astronomią i dinozaurami. Jeszcze nie wiem czym chciałbym zajmować się w przyszłości. Po pierwszych zajęciach na Uczelni wiem, że nauka jest fajna!”

Mateusz 
– student 1 roku Uniwersytetu Dziecięcego WSB

„Uniwersytet Dziecięcy jest dla mnie czymś, czego szukałam dla swojego dziecka. Zaspokaja jego ciekawość, daje odpowiedzi na nurtujące pytania od wykształconych, kompetentnych ludzi. Zajęcia prowadzone są bardzo ciekawie, interaktywnie. Jakub wraca z nich „napełniony” wiedzą, zachęcony do dalszych badań określonego tematu.”

Aleksandra Matkowska 
- mama Kuby

„Nasza córka Ola chodzi na zajęcia UD-u już drugi rok. Chętnie uczestniczy w wykładach, na których uzyskuje wiele ciekawych informacji. Później w czasie zajęć w szkole dzieli się zdobytą wiedzą z kolegami i koleżankami w klasie. Mimo wielu zajęć w tygodniu (szachy, basen, ceramika) Ola chętnie wstaje w soboty, by wziąć udział w wykładach. Najbardziej Oli podobają się zajęcia z grupą Pana Korka, zajęcia dotyczące dinozaurów oraz Internetu. Chętnie też bierze udział w warsztatach. Ola ma na zajęciach swoją grupę zaprzyjaźnionych "Studentów", z którymi zawsze spotyka się na wykładach. Była bardzo zadowolona i dumna, gdy odebrała z rąk Pana Dziekana dyplom ukończenia II roku zajęć. Co do współpracy z nami - Rodzicami, to bardzo fajnie sprawdza się przypomnienie o zajęciach przez maila oraz sms.”

Barbara Cieślar-Kurek 
– mama Oli

Ciekawość, chęć odkrywania i radość z poznawania świata, tego właśnie uczę się od moich małych studentów uczestniczących w prowadzonych przeze mnie zajęciach w ramach Uniwersytetów Dziecięcych. Tym chętniej dzielę się z nimi moją wiedzą i jeszcze chętniej odpowiadam na często bardzo skomplikowane pytania.

dr Paweł Sobczak - 
ekspert z zakresu logistyki i transportu, wykładowca Uniwersytetów Dziecięcych