Zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego w Ogrodzieńcu będą odbywały się w soboty w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Ogrodzieńcu (ul. Plac Wolności 24).

W każdym roku akademickim odbywa się 10 interaktywnych wykładów. Zajęcia realizowane są w soboty, średnio raz w miesiącu w godz. 11.30 – 12.30.

Harmonogram zajęć może w trakcie roku akademickiego ulec zmianie. Zachęcamy do sprawdzania aktualności planu zajęć.

 

29.09.2018 r.
– Uroczyste Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 –
Łuski, zęby i pazury czyli przyrodnicze pogaduchy – Maciej Kupczak opis
HERPETOLOGIA

27.10.2018 r.
The Last Frontier. Wyprawa życia na Alaskę – dr inż. Sebastian Bielak opis
PODRÓŻE
UWAGA! Wykład odbędzie się w sali nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodzieńcu, ul. Kościuszki 67

24.11.2018 r.
Elementarz prawa dla każdego szkraba – Martyna Kucharska-Staszel opis
PRAWO
UWAGA! Wykład odbędzie się w sali nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodzieńcu, ul. Kościuszki 67

15.12.2018 r.
Czy masz to w genach? Czyli o tym czym jest DNA – dr hab. Armand Cholewka opis
BIOLOGIA

26.01.2019 r.
Teatralny wehikuł czasu – Marcin Lieber opis
HISTORIA

2.03.2019 r.
Historia sztuki wg Walta Disneya – dzieła sztuki ukryte w kreskówkach – Małgorzata Dusza opis
SZTUKA

23.03.2019 r.
Życie i obyczaje Indian oby Ameryk – dr inż. Łukasz Wróblewski opis
PODRÓŻE

13.04.2019 r.
Jak rozmawiać trzeba z psem? Już wiem! – Anna Mikołajczyk opis
PRZYRODA

11.05.2019r.
Co by było, gdyby dinozaury dziś żyły i dlaczego wyginęły? – Małgorzata Małecka-Tomala opis
PALEONTOLOGIA

8.06.2019 r.
Iluzje optyczne, czyli jak nas oszukuje mózg- prof. dr hab. inż. Andrzej Katunin opis
FIZYKA

Na zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego WSB przyjmowane są dzieci w wieku min. 6 lat (zerówka). Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu do grupy studentów decyduje kolejność rejestracji i wnoszenia opłat.

 

 

 

 

Aby zgłosić dziecko na Uniwersytet Dziecięcy WSB, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowegoKLIKNIJ TUTAJ.

Informacja o opłatach i bonifikatach dostępna jest na podstronie: http://ud.wsb.edu.pl/oplaty-i-bonifikaty

Uniwersytet Dzieciecy w Ogrodzieńcu

 

Istota projektu, czyli co to jest Uniwersytet Dziecięcy w Ogrodzieńcu

 

Uniwersytet Dziecięcy w Ogrodzieńcu rozpoczął swoją działalność w czerwcu 2014 r. Współorganizatorami inicjatywy są Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (www.wsb.edu.pl) oraz Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Patronem honorowym Uniwersytetu jest Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Gospodarzem spotkań jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu.

Dlaczego Uniwersytet dla dzieci? Głównym celem inicjatywy jest pomoc w rozwoju potencjału twórczego i intelektualnego dzieci w wieku 6-12 lat; rozbudzenie aktywności poznawczej; przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu różnych dziedzin nauki.

Dla kogo? Wykłady i warsztaty w ramach Uniwersytetu Dziecięcego w Ogrodzieńcu skierowane są do dzieci w wieku 6-12 lat. Drzwi Uniwersytetu stoją otworem dla wszystkich dzieci ciekawych świata, niebojących się zadawać pytań i poszukiwać rozwiązań dla swoich wątpliwości.

Partner projektu: Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Gospodarz spotkań: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu

Co się będzie działo? Zajęcia w ramach Uniwersytetu odbywają się w formie wykładów i warsztatów. W każdym roku akademickim odbywa się minimum 10 interaktywnych wykładów. Dla zainteresowanych organizowane są fakultatywne warsztaty praktyczne, w których uczestniczą małe, 15-20 osobowe grupy. Wszystkie zagadnienia prezentowane są w sposób przystępny i atrakcyjny dla dzieci. Dzieci mają możliwość aktywnego, bezpośredniego uczestnictwa w zajęciach oraz zadawania prowadzącym pytań.

Jakie będą tematy? Wszystkie dziedziny nauki prezentowane są w oparciu o klasyczny podział wiedzy na nauki przyrodnicze, formalne, humanistyczne, społeczne i politechniczne. Celem tak zróżnicowanego programu jest pokazanie dzieciom rozmaitych dziedzin wiedzy, również tych, które do tej pory nie były dla nich interesujące, a nawet takich, które odbierane były przez nie jako szczególnie trudne i zniechęcające.

Indeks i dyplom dla prawdziwego Studenta. Każdy student Uniwersytetu otrzymuje indeks, do którego zbiera zaliczenia z zajęć. Na zakończenie roku akademickiego Studenci nagradzani są dyplomami podczas uroczystej gali.

Regulamin Uniwersytetu Dziecięcego w Myszkowie  

 

Informacje ogólne

1. Uniwersytet Dziecięcy w Myszkowkie (zwany dalej UDM) jest inicjatywą Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, zwanej dalej Organizatorem.

2. Studentem UDM może zostać każde dziecko, które jest uczniem szkoły podstawowej lub zerówki, a więc jest w wieku 6-12 lat.

3. W ramach UDM organizowane są zajęcia edukacyjne, dostosowane do wieku uczestników.

4. UDM prowadzi zajęcia w cyklach rocznych, zwanych rokiem akademickim.

 

Warunki uczestnictwa w wykładach

5. Wykłady, które organizowane są w ramach SUN odbywają się w soboty i trwają 45-60 minut. W ciągu roku akademickiego ramach UDM odbywa się minimum 10 wykładów.

6. Udział w zajęciach organizowanych w ramach UDM jest odpłatny. Wysokość opłaty rocznej za udział w wykładach UDM regulowana jest Zarządzeniem Władz Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, które publikowane jest na stronie internetowej www.wsb.edu.pl. Informacja o wysokości opłaty rocznej publikowana jest także na stronie internetowej projektu UDM.

7. Warunkiem uczestnictwa w UDM jest zgłoszenie dziecka do projektu przez rodzica lub opiekuna prawnego poprzez wypełnienie deklaracji uczestnictwa oraz dokonanie opłaty rocznej za udział w wykładach UDM.

8. Ilość miejsc w UDM jest ograniczona. Na zajęcia może zostać przyjętych maksymalnie 150 dzieci. O  zapisaniu dziecka na wykłady zdecyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wniesieniem opłaty rocznej za udział w wykładach UDM.

9. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej nie zwraca opłat za zajęcia, na których dziecko nie było obecne.

 

Warsztaty fakultatywne

10. W ramach UDM Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej może organizować warsztaty fakultatywne. Udział Studentów UDM w warsztatach fakultatywnych może być dodatkowo odpłatny. Wysokość opłat za udział w warsztatach fakultatywnych reguluje Zarządzenie Władz Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

11. Ilość miejsc w grupach warsztatowych w UDM jest ograniczona. Maksymalna liczba dzieci w grupie warsztatowej jest każdorazowo podawana do wiadomości rodziców i jest uzależniona od charakteru i miejsca spotkań. O  zapisaniu dziecka na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wniesieniem opłaty za udział w wybranym warsztacie (jeśli opłata jest wymagana).

12. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej nie musi zwracać opłat za zajęcia, na których dziecko nie było obecne.

 

Miejsce i porządek spotkań

13. Wykłady w ramach UDM odbywają się w Miejskim Ośrodku Kultury w Myszkowie.

14. Warsztaty fakultatywne w ramach UDM mogą zostać zorganizowane Miejskim Ośrodku Kultury w Myszkowie lub w siedzibach instytucji partnerskich.

15. W zajęciach UDM dzieci uczestniczą samodzielnie.

16. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są dostarczyć dziecko na zajęcia oraz osobiście je z nich odebrać niezwłocznie po zakończeniu zajęć, biorąc tym samym odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo.

17. Podczas zajęć UDM na sali obecny jest  pełnoletni opiekun lub opiekunowie (wyznaczony przez Organizatorów).

18. Organizator, Dydaktycy oraz Opiekunowie dokładają wszelkich starań, aby zajęcia nie zagrażały bezpieczeństwu uczestników zajęć.

19. Uczestnicy zajęć powinni przybyć na zajęcia punktualnie i są zobowiązani do bezwzględnego stosowania się do wskazówek i poleceń osób prowadzących zajęcia i wyznaczonych opiekunów. W czasie zajęć i wykładów studenci nie mogą samowolnie opuszczać sal wykładowych/warsztatowych. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niesubordynacji dzieci. W przypadku rażącego naruszania przez dziecko zasad współżycia społecznego i norm kultury osobistej może nastąpić skreślenie dziecka z listy studentów.

20. Ubezpieczenia dzieci na czas zajęć w UDM rodzice mogą dokonać dobrowolnie i we własnym zakresie. Organizator nie ubezpiecza dzieci biorących udział w zajęciach UDM. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce przed i po zakończeniu zajęć, jak również nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć. Formalnie opiekę nad dziećmi podczas zajęć UDM sprawują ich rodzice.

 

Harmonogram spotkań

21. Komunikacja z rodzicami uczestników UDM odbywa się poprzez internet drogą mailową oraz w uzasadnionych przypadkach telefonicznie.

22. Każdy uczestnik UDM zobowiązany jest do zapoznania się z programem zajęć oraz harmonogramem spotkań dostępnym na stronie internetowej projektu oraz śledzenia na bieżąco wszelkich informacji organizacyjnych tam zamieszczanych.

23. Wykłady w UDM odbywają się zgodnie z harmonogramem, który publikowany jest na stronie internetowej projektu. Harmonogram wykładów uwzględnia minimum 10 spotkań o różnorodnej tematyce.

24. Informacje o warsztatach fakultatywnych są publikowane na stronie internetowej projektu oraz podawane do wiadomości rodziców drogą mailową z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu realizacji warsztatów.

25. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów, miejsca i tematyki zajęć. Każdorazowo, po dokonaniu zmiany, odpowiednia informacja z minimum 48 godzinnym wyprzedzeniem będzie wysłana e-mailem na adresy rodziców uczestników programu, podane w formularzu rejestracyjnym. Aktualne informacje będą także publikowane na stronie internetowej projektu.

26. W sytuacjach, gdy przekazanie informacji o zmianach z minimum 48 godzinnym wyprzedzeniem nie było możliwe, odpowiednia informacja zostanie przesłana rodzicom uczestników systemem SMSowym, na numery telefonów podane w formularzu rejestracyjnym.

 

Indeksy i dyplomy

27. Studenci UDM otrzymują imienne indeksy, w których zbierają karty zaliczeniowe z poszczególnych wykładów.

28. Uczestnicy na zakończenie roku akademickiego w UDM otrzymują dyplomy.

29. Indeksy i dyplomy mają wartość symboliczną.

Zachęcamy do udziału w warsztatach tematycznych w Uniwersytecie Dziecięcym Akademii WSB.
Tematyka warsztatów będzie systematycznie aktualizowana w trakcie roku akademickiego 2018/2019

Rodzaj zajęćMiejscowość Termin rozpoczęciaPodstawowe informacjeSzczegółowe informacje
NOWOŚĆ! Ale jaja! Warsztaty rodzinne malowania jajek woskiemDąbrowa Górnicza2019.04.016Termin warsztatów: 16.04.2019 r.

godz. 17.00-18.00

Cena za zajęcia 15 zł (dziecko + opiekun)
Zapisz się
NOWOŚĆ! SZACHY dla dzieciDąbrowa Górnicza2019.04.01Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek - START 1.04.2019 r.

godz. 17.00-18.00

Cena za zajęcia 25 zł/ miesiąc
Zapisz się
NOWOŚĆ! BLOK NAUKI HISTORYCZNE:
1. Życie i obyczaj rycerski.
2. Życie codzienne w średniowieczu.
3. Życie w średniowieczu, rozrywki i zabawy.
4. Rzemiosło i przedmioty życia codziennego.
Dąbrowa Górnicza2019.03.11Terminy warsztatów:
11.03.2019 r.
18.03.2019 r.
25.03.2019 r.
1.04.2019 r.

godz. 17.00-18.00

Cena za blok zajęć (4 spotkania):
110 zł lub I spotkanie 35 zł
Zapisz się
Zbuduj sobie Hollywood. Podstawy tworzenia filmów animowanych z wykorzystaniem klocków LEGO.Czeladź2019.03.05godz. 17.00-18.30

Cena za zajęcia: 35 zł
Zapisz się
Zbuduj sobie Hollywood. Podstawy tworzenia filmów animowanych z wykorzystaniem klocków LEGO.Zawiercie2019.03.26godz. 17.00-18.30

Cena za zajęcia: 35 zł
Zapisz się
Edukacja globalna z teatrem Kamishibai. Rzecz o wodzieDąbrowa Górnicza2019.04.11
godz. 17.00-18.30

Cena za zajęcia: 15 zł
Zapisz się
Edukacja globalna z teatrem Kamishibai. Rzecz o wodzieOgrodzieniec
2019.03.08godz. 17.00-18.30

Cena za zajęcia: 30 zł
Zapisz się
Projektujesz i drukujesz! Drukarka 3D.Dąbrowa Górnicza2019.03.28
godz. 17.00-19.00

Cena za zajęcia: 60 zł
Zapisz się
Wiosenna ceramikaDąbrowa Górnicza2019.04.04
godz. 17.00-18.15

Cena za zajęcia: 35 zł
Zapisz się
Edukacja dla BezpieczeństwaDąbrowa Górnicza2019.03.11godz. 16.00-18.00

Zajęcia bezpłatne

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Zapisz się
Odkrywcy, zdobywcy, tropiciele.Leśne zwierzęta i ich tajemniceCzeladź2019.04.015godz. 17.00-18.30

Cena za zajęcia: 35 zł
Zapisz się
Odkrywcy, zdobywcy, tropiciele.Leśne zwierzęta i ich tajemniceŁazy2019.05.20godz. 17.00-18.30

Cena za zajęcia: 35 zł
Zapisz się
Blok NAUKI PRZYRODNICZE (6-8 lat):
1. Przyroda się budzi do życia
2. Sekretne życie ślimaków
3. Co słychać w ULU?
4. Pasjonujący świat MOTYLI
Dąbrowa Górnicza2019.04.17
Terminy warsztatów:
17.04.2019r.
24.04.2019r.
8.05.2019r.
15.05.2019r.

godz. 17.00-18.30
grupa 6-8 lat

Cena za blok zajęć (4 spotkania):
140 zł dla studentów UD
280 zł dla osób spoza UD
Zapisz się
BLOK NAUKI ŚCISŁE:
1. Fizyka sportów. Skąd smartfon wie, że się rusza
2. Co łączy meduzę z rakietą kosmiczną?
3. Akcja- reakcja. Zasady dynamiki Newtona
4. Od mikroskopowych ruchów Browna do ruchu planet Układu Słonecznego
Dąbrowa Górnicza2019.03.06
Terminy warsztatów:
6.03.2019r. 13.03.2019r.
20.03.2019r.
27.03.2019r.

godz. 17.00-18.30

Cena za blok zajęć (4 spotkania):
140 zł dla studentów UD
280 zł dla osób spoza UD
Zapisz się
Podstawy programowaniaDąbrowa Górnicza2019.03.06Terminy warsztatów:
6.03.2019r.
13.03.2019r.

Cena za blok zajęć (2 spotkania):
60 zł dla studentów UD
120 zł dla osób spoza UD
Zapisz się
Projektowanie gier komputerowychDąbrowa Górnicza2019.03.19Terminy warsztatów:
II Grupa - 3.04.2019 r., 10.04.2019 r.
I GRUPA (brak wolnych miejsc - 19.03.2019r.
26.03.2019r. )

godz. 17.00-18.30

Cena za blok zajęć (2 spotkania):
60 zł dla studentów UD
120 zł dla osób spoza UD
Zapisz się

Uniwersytety Dziecięce WSB

 

 

 

 

Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Dział Kształcenia Ustawicznego

ul. Cieplaka 1c
41-300 Dąbrowa Górnicza

tel.: 32 295 93 15
e-mail: dud@wsb.edu.pl

Tak o nas mówią:

Witajcie! Nazywam się Joasia. Na zajęcia w Dąbrowskim Uniwersytecie Dziecięcym uczęszczam już od 4 lat. Mam wszechstronne zainteresowania, jednak największą przyjemność sprawia mi uprawianie sportu. W zeszłym roku rozpoczęłam swoją przygodę z siatkówką, która stała się moją pasją. Moje największe marzenie - zagrać w siatkarskiej reprezentacji Polski i zdobyć Mistrzostwo Świata. Czekam na wykład, który mógłby zainteresować większość DUDusiów „Nauka i sport – to jest to. O niezwykłych możliwościach naszego organizmu oraz o tym, że trening czyni mistrza”. Do zobaczenia na Uniwersytecie"

Asia – studentka 4 roku Uniwersytetu Dziecięcego WSB

"Witajcie! Mam na imię Mateusz, w tym roku skończę 7 lat. Chodzę do zerówki. Od września idę do szkoły. Mam różnorodne zainteresowania - uwielbiam gotować z mamą, zwiedzać (szczególnie zamki). Uczęszczam na robotykę, lubię składać lego. Bardzo lubię muzykę i taniec. Interesuje się astronomią i dinozaurami. Jeszcze nie wiem czym chciałbym zajmować się w przyszłości. Po pierwszych zajęciach na Uczelni wiem, że nauka jest fajna!”

Mateusz 
– student 1 roku Uniwersytetu Dziecięcego WSB

„Uniwersytet Dziecięcy jest dla mnie czymś, czego szukałam dla swojego dziecka. Zaspokaja jego ciekawość, daje odpowiedzi na nurtujące pytania od wykształconych, kompetentnych ludzi. Zajęcia prowadzone są bardzo ciekawie, interaktywnie. Jakub wraca z nich „napełniony” wiedzą, zachęcony do dalszych badań określonego tematu.”

Aleksandra Matkowska 
- mama Kuby

„Nasza córka Ola chodzi na zajęcia UD-u już drugi rok. Chętnie uczestniczy w wykładach, na których uzyskuje wiele ciekawych informacji. Później w czasie zajęć w szkole dzieli się zdobytą wiedzą z kolegami i koleżankami w klasie. Mimo wielu zajęć w tygodniu (szachy, basen, ceramika) Ola chętnie wstaje w soboty, by wziąć udział w wykładach. Najbardziej Oli podobają się zajęcia z grupą Pana Korka, zajęcia dotyczące dinozaurów oraz Internetu. Chętnie też bierze udział w warsztatach. Ola ma na zajęciach swoją grupę zaprzyjaźnionych "Studentów", z którymi zawsze spotyka się na wykładach. Była bardzo zadowolona i dumna, gdy odebrała z rąk Pana Dziekana dyplom ukończenia II roku zajęć. Co do współpracy z nami - Rodzicami, to bardzo fajnie sprawdza się przypomnienie o zajęciach przez maila oraz sms.”

Barbara Cieślar-Kurek 
– mama Oli

Ciekawość, chęć odkrywania i radość z poznawania świata, tego właśnie uczę się od moich małych studentów uczestniczących w prowadzonych przeze mnie zajęciach w ramach Uniwersytetów Dziecięcych. Tym chętniej dzielę się z nimi moją wiedzą i jeszcze chętniej odpowiadam na często bardzo skomplikowane pytania.

dr Paweł Sobczak - 
ekspert z zakresu logistyki i transportu, wykładowca Uniwersytetów Dziecięcych