mgr Sonia Myczkowska

Popularyzatorka nauki – nagrodzona prestiżowym wyróżnieniem „Słoneczniki 2016” za innowacyjne wykłady i warsztaty dla dzieci w wieku 6-16. Nagroda została przyznana prez portal internetowy www.czasdzieci.pl. Absol­wen­tka Psy­chologii oraz Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi. Trener Umiejęt­ności Psy­chospołecznych. Od 2012 r. wykład­owca aka­demicki oraz prak­tyk w obszarze Human Resources. Zawodowo zajmuje się popularyzacja nauki i rozwi­janiem potenc­jału tkwiącego w dzieci­ach i młodzieży.

Najwięk­szą satys­fakcję sprawia jej obser­wowanie roz­woju swoich podopiecznych. Przykładowe tematy wykładów i warsztatów: „Owady dla odważnych – biolaboratorium”, „Zdrowo jem, zdrowo rosnę – eksperymentujemy z jedzeniem”, „Warsztaty konstruktorskie”.

mgr Sonia Myczkowska

mgr Sonia Myczkowska