Plan zajęć Uniwersytetu Dziecięcego w Świętochłowicach na rok akademicki obejmuje 10 godzinnych wykładów z różnych dziedzin nauki.  Wykłady odbywają się  w Młodzieżowym Domu Kultury w Świętochłowicach, ul. Harcerska 1.

W każdym roku akademickim odbywa się 10 interaktywnych wykładów. Zajęcia realizowane są w soboty, średnio raz w miesiącu w godz. 9.30 – 10.30.

Harmonogram zajęć może w trakcie roku akademickiego ulec zmianie. Zachęcamy do sprawdzania aktualności planu zajęć.

6.10.2018
– Uroczyste Rozpoczęcie Roku Akademickiego 2018/2019 –
Łuski, zęby i pazury czyli przyrodnicze poGaduchy – Maciej Kupczak opis
HERPETOLOGIA

27.10.2018
Uczę się z Mozartem – prof. Mirosław Kisiel opis
MUZYKA

1.12.2018
Czy masz to w genach? Czyli o tym czym jest DNA – dr hab. Armand Cholewka opis
FIZYKA

15.12.2018
Co by było, gdyby dinozaury dziś żyły i dlaczego wyginęły? – Małgorzata Małecka-Tomala opis
PALEONTOLOGIA

19.01.2018
Elementarz prawa dla każdego szkraba – Martyna Kucharska-Staszel opis
PRAWO

2.02.2019
Bardzo głośny wykład o hałasie – dr inż. Paweł Sobczak opis
FIZYKA

16.03.2019
Historia sztuki wg Walta Disneya – dzieła sztuki ukryte w kreskówkach – Małgorzata Dusza opis
SZTUKA

6.04.2019
Teatralny wehikuł czasu – Marcin Lieber opis
HISTORIA

18.05.2019
Czy żyjemy w cieplarni? – dr hab. Armand Cholewka opis
BIOLOGIA

15.06.2019
– Uroczyste Zakończenie Roku Akademickiego 2018/2019 –
Wykład Prezydenta Miasta

Na zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego WSB przyjmowane są dzieci w wieku min. 6 lat (zerówka). Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu do grupy studentów decyduje kolejność rejestracji i wnoszenia opłat.

 

 

 

Aby zgłosić dziecko na Uniwersytet Dziecięcy WSB, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowegoKLIKNIJ TUTAJ.

Informacja o opłatach i bonifikatach dostępna jest na podstronie: http://ud.wsb.edu.pl/oplaty-i-bonifikaty

  Istota projektu, czyli co to jest Uniwersytet Dziecięcy w Świętochłowicach (UDS)?   Uniwersytet Dziecięcy w Świętochłowicach rozpoczął swoją działalność w sierpniu 2012 r. Współorganizatorami inicjatywy są Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Miasto Świętochłowice. Patronem honorowym Uniwersytetu jest Prezydent Miasta Świętochłowice. Cel: Głównym celem inicjatywy jest pomoc w rozwoju potencjału twórczego i intelektualnego dzieci w wieku 6-12 lat; rozbudzenie aktywności poznawczej; przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu różnych dziedzin nauki. Adresaci: Wykłady i warsztaty w ramach Uniwersytetu Dziecięcego w Świętochłowicach skierowane są do dzieci w wieku 6-12 lat. Drzwi Uniwersytetu stoją otworem dla wszystkich dzieci ciekawych świata, niebojących się zadawać pytań i poszukiwać rozwiązań dla swoich wątpliwości. Rodzice Studentów również mogą uczestniczyć w specjalnie dla nich przygotowanych wykładach, głównie z psychologii rozwojowej i wychowawczej.

 

 

 

 

 

Partnerzy: Miasto Świętochłowice, Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach.

Forma: Zajęcia w ramach DUS-u odbywają się w formie wykładów i warsztatów W każdym roku akademickim odbywa się minimum 10 interaktywnych wykładów w salach audytoryjnych. Dla zainteresowanych organizowane są fakultatywne warsztaty praktyczne, w których uczestniczą małe, 15-20 osobowe grupy. Wszystkie zagadnienia prezentowane są w sposób przystępny i atrakcyjny dla dzieci. Dzieci mają możliwość aktywnego, bezpośredniego uczestnictwa w zajęciach oraz zadawania prowadzącym pytań. W zajęciach dydaktycznych uczestniczą wyłącznie studenci Uniwersytetu Dziecięcego /bez rodziców i opiekunów/.

Tematyka: wszystkie dziedziny nauki prezentowane w oparciu o klasyczny podział wiedzy na nauki przyrodnicze, formalne, humanistyczne, społeczne i politechniczne. Celem tak zróżnicowanego programu jest pokazanie dzieciom rozmaitych dziedzin wiedzy, również tych, które do tej pory nie były dla nich interesujące, a nawet takich, które odbierane były przez nie jako szczególnie trudne i zniechęcające.

Indeks i dyplom: Każdy student Uniwersytetu otrzymuje indeks, do którego zbiera zaliczenia z zajęć. Na zakończenie roku akademickiego Studenci nagradzani są dyplomami.

Regulamin Uniwersytetu Dziecięcego w Świętochłowicach

Informacje ogólne

 1. Uniwersytet Dziecięcy w Świętochłowicach (zwany dalej UDŚwiętochłowice) jest inicjatywą Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, zwanej dalej Organizatorem.
 2. Studentem UDŚwiętochłowice może zostać każde dziecko, które jest uczniem szkoły podstawowej lub zerówki, a więc jest w wieku 6-12 lat.
 3. W ramach UDŚwiętochłowice organizowane są zajęcia edukacyjne, dostosowane do wieku uczestników.
 4. UDŚwiętochłowice prowadzi zajęcia w cyklach rocznych, zwanych rokiem akademickim.

Warunki uczestnictwa w wykładach

 1. Wykłady, które organizowane są w ramach UDŚwiętochłowice odbywają się w soboty i trwają 60 minut. W ciągu roku akademickiego ramach UDŚwiętochłowice odbywa się minimum 10 wykładów.
 2. Udział w zajęciach organizowanych w ramach UDŚwiętochłowice jest odpłatny. Wysokość opłaty rocznej za udział w wykładach UDŚwiętochłowice regulowana jest Zarządzeniem Władz Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, które publikowane jest na stronie internetowej www.wsb.edu.pl. Informacja o wysokości opłaty rocznej publikowana jest także na stronie internetowej projektu UDŚwiętochłowice.
 3. Warunkiem uczestnictwa w UDŚwiętochłowice jest zgłoszenie dziecka do projektu przez rodzica lub opiekuna prawnego poprzez wypełnienie deklaracji uczestnictwa on-line na stronie www.wsb.edu.pl/zud oraz dokonanie opłaty rocznej za udział w wykładach UDŚwiętochłowice.
 4. Ilość miejsc w UDŚwiętochłowice jest ograniczona. Na zajęcia może zostać przyjętych maksymalnie 150 dzieci. O  zapisaniu dziecka na wykłady zdecyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wniesieniem opłaty rocznej za udział w wykładach UDŚwiętochłowice.
 5. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej nie zwraca opłat za zajęcia, na których dziecko nie było obecne.

Warsztaty fakultatywne

 1. W ramach UDŚwiętochłowice Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej może organizować warsztaty fakultatywne. Udział Studentów UDŚwiętochłowice w warsztatach fakultatywnych może być dodatkowo odpłatny. Wysokość opłat za udział w warsztatach fakultatywnych reguluje Zarządzenie Władz Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 2. Ilość miejsc w grupach warsztatowych w UDŚwiętochłowice jest ograniczona. Maksymalna liczba dzieci w grupie warsztatowej jest każdorazowo podawana do wiadomości rodziców i jest uzależniona od charakteru i miejsca spotkań. O  zapisaniu dziecka na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wniesieniem opłaty za udział w wybranym warsztacie (jeśli opłata jest wymagana).
 3. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej nie musi zwracać opłat za zajęcia, na których dziecko nie było obecne.

Miejsce i porządek spotkań

 1. Wykłady w ramach UDŚwiętochłowice odbywają się w Młodzieżowym Domu Kultury w Świętochłowicach.
 2. Warsztaty fakultatywne w ramach UDŚwiętochłowice mogą zostać zorganizowane w Młodzieżowym Domu Kultury w Świętochłowicach  lub w siedzibach instytucji partnerskich.
 3. W zajęciach UDŚwiętochłowice dzieci uczestniczą samodzielnie.
 4. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są dostarczyć dziecko na zajęcia oraz osobiście je z nich odebrać niezwłocznie po zakończeniu zajęć, biorąc tym samym odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo.
 5. Podczas zajęć UDŚwiętochłowice na sali obecny jest  pełnoletni opiekun lub opiekunowie (wyznaczony przez Organizatorów).
 6. Organizator, Dydaktycy oraz Opiekunowie dokładają wszelkich starań, aby zajęcia nie zagrażały bezpieczeństwu uczestników zajęć.
 7. Uczestnicy zajęć powinni przybyć na zajęcia punktualnie i są zobowiązani do bezwzględnego stosowania się do wskazówek i poleceń osób prowadzących zajęcia i wyznaczonych opiekunów. W czasie zajęć i wykładów studenci nie mogą samowolnie opuszczać sal wykładowych/warsztatowych. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niesubordynacji dzieci. W przypadku rażącego naruszania przez dziecko zasad współżycia społecznego i norm kultury osobistej może nastąpić skreślenie dziecka z listy studentów.
 8. Ubezpieczenia dzieci na czas zajęć w UDŚwiętochłowice rodzice mogą dokonać dobrowolnie i we własnym zakresie. Organizator nie ubezpiecza dzieci biorących udział w zajęciach UDŚwiętochłowice. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce przed i po zakończeniu zajęć, jak również nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć. Formalnie opiekę nad dziećmi podczas zajęć UDŚwiętochłowice sprawują ich rodzice.

Harmonogram spotkań

 1. Komunikacja z rodzicami uczestników UDŚwiętochłowice odbywa się poprzez internet drogą e-mailową oraz w uzasadnionych przypadkach telefonicznie.
 2. Każdy uczestnik UDŚwiętochłowice zobowiązany jest do zapoznania się z programem zajęć oraz harmonogramem spotkań dostępnym na stronie internetowej projektu www.wsb.edu.pl/udb oraz śledzenia na bieżąco wszelkich informacji organizacyjnych tam zamieszczanych.
 3. Wykłady w UDŚwiętochłowice odbywają się zgodnie z harmonogramem, który publikowany jest na stronie internetowej projektu. Harmonogram wykładów uwzględnia minimum 10 spotkań o różnorodnej tematyce.
 4. Informacje o warsztatach fakultatywnych są publikowane na stronie internetowej projektu oraz podawane do wiadomości rodziców drogą e-mailową z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu realizacji warsztatów.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów, miejsca i tematyki zajęć. Każdorazowo, po dokonaniu zmiany, odpowiednia informacja z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem będzie wysłana e-mailem na adresy rodziców uczestników programu, podane w formularzu rejestracyjnym. Aktualne informacje będą także publikowane na stronie internetowej projektu.
 6. W sytuacjach, gdy przekazanie informacji o zmianach z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem nie było możliwe, odpowiednia informacja zostanie przesłana rodzicom uczestników systemem SMS-owym, na numery telefonów podane w formularzu rejestracyjnym.

Indeksy i dyplomy

 1. Studenci UDŚwiętochłowice otrzymują imienne indeksy, w których zbierają karty zaliczeniowe z poszczególnych wykładów.
 2. Uczestnicy na zakończenie roku akademickiego w UDŚwiętochłowice otrzymują dyplomy.
 3. Indeksy i dyplomy mają wartość symboliczną.

Zachęcamy do udziału w warsztatach tematycznych w Uniwersytecie Dziecięcym Akademii WSB.
Tematyka warsztatów będzie systematycznie aktualizowana w trakcie roku akademickiego 2018/2019.

Rodzaj zajęćMiejscowość Termin rozpoczęciaPodstawowe informacjeSzczegółowe informacje
Blok NAUKI PRZYRODNICZE (6-8 lat):
1. Przyroda się budzi do życia
2. Sekretne życie ślimaków
3. Co słychać w ULU?
4. Pasjonujący świat MOTYLI
Dąbrowa Górnicza2019.04.17
Terminy warsztatów:
17.04.2019r.
24.04.2019r.
8.05.2019r.
15.05.2019r.

godz. 17.00-18.30
grupa 6-8 lat

Cena za blok zajęć (4 spotkania):
140 zł dla studentów UD
280 zł dla osób spoza UD
Kliknij tutaj
Blok NAUKI PRZYRODNICZE (9-12 lat):
1. Nie taki PAJĄK straszny!
2. Pasjonujący świat MOTYLI
3. Leśne zwierzęta i ich zwyczaje
4. Straszyki i patyczaki. Podróż do świata niezwykłych zwierząt
Dąbrowa Górnicza2019.01.09Terminy warsztatów:
9.01.2019r.
16.01.2019r.
23.01.2019r.
30.01.2019r.

godz. 17.00-18.30
grupa 9-12 lat

Cena za blok zajęć (4 spotkania):
140 zł dla studentów UD
280 zł dla osób spoza UD
Kliknij tutaj
BLOK NAUKI ŚCISŁE:
1. Fizyka sportów. Skąd smartfon wie, że się rusza
2. Co łączy meduzę z rakietą kosmiczną?
3. Akcja- reakcja. Zasady dynamiki Newtona
4. Od mikroskopowych ruchów Browna do ruchu planet Układu Słonecznego
Dąbrowa Górnicza2019.03.06
Terminy warsztatów:
6.03.2019r. 13.03.2019r.
20.03.2019r.
27.03.2019r.

godz. 17.00-18.30

Cena za blok zajęć (4 spotkania):
140 zł dla studentów UD
280 zł dla osób spoza UD
Kliknij tutaj
BLOK ORTOGRAFIA
Zostań mistrzem ortografii!
Dąbrowa Górnicza2018.11.27godz. 17.30-19.00
Terminy warsztatów:
27.11.2018r.
4.12.2018r.
11.12.2018r.

Cena za blok zajęć (3 spotkania): 60 zł dla studentów UD, 120 zł dla osób spoza UD
Kliknij tutaj
Design Thinking. Nauka myślenia projektowego. Dąbrowa Górnicza2018.12.13godz. 17.00-18.30

Cena za zajęcia: 30 zł tylko dla studentów UD, 60 zł dla osób spoza UD
Kliknij tutaj
Metody szybkiego uczenia się i zapamiętywaniaDąbrowa Górnicza2018.11.20 godz. 17.30-19.00

Cena za zajęcia: 30 zł dla studentów UD, 60 zł dla osób spoza UD
Kliknij tutaj
Podstawy programowaniaDąbrowa Górnicza2019.03.06Terminy warsztatów:
6.03.2019r.
13.03.2019r.

Cena za blok zajęć (2 spotkania):
60 zł dla studentów UD
120 zł dla osób spoza UD
Kliknij tutaj
Projektowanie gier komputerowychDąbrowa Górnicza2019.03.19Terminy warsztatów:
II Grupa - 3.04.2019 r., 10.04.2019 r.
I GRUPA (brak wolnych miejsc - 19.03.2019r.
27.03.2019r. )

godz. 17.00-18.30

Cena za blok zajęć (2 spotkania):
60 zł dla studentów UD
120 zł dla osób spoza UD
Kliknij tutaj
Warsztaty rozszerzające. Zbuduj sobie Hollywood. Podstawy tworzenia filmów animowanych z wykorzystaniem klocków LEGO. Cykl 3 spotkańDąbrowa Górnicza2019.01.28
2019.01.31
2019.02.04
godz. 17.00-18.30
Cena za cykl dla studentów UD: tylko do 20 stycznia PROMOCJA: 90 zł (od 21 stycznia: 110 zł),
Osoby spoza UD: 180 zł
Kliknij tutaj
Warsztaty z PKO BP:

-Tajemnice pieniędzy.
- Jak nauczyć dziecko oszczędzania?
Dąbrowa Górnicza2018.12.05
godz. 16.30 - 18.30 (gr I)
godz. 18.15 - 18.45 (gr II)


Cena za zajęcia: bezpłatne
Kliknij tutaj
Zajęcia teatralne. Dykcja i wystąpienia publiczneDąbrowa Górnicza2019.01.15godz. 17.00-18.30

Cena za zajęcia: 30 zł tylko dla studentów UD, 60 zł dla osób spoza UD
Kliknij tutaj
Zbuduj sobe Hollywood. Podstawy tworzenia filmów animowanych z wykorzystaniem klocków LEGODąbrowa Górnicza2018.12.10
godz. 17.00-18.30

Cena za zajęcia: 35 zł tylko dla studentów UD, 60 zł dla osób spoza UD
Kliknij tutaj
Uniwersytety Dziecięce WSB

 

 

 

 

 

 

Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Dział Kształcenia Ustawicznego

ul. Cieplaka 1c
41-300 Dąbrowa Górnicza

tel.: 32 295 93 15
e-mail: dud@wsb.edu.pl

Tak o nas mówią:

Witajcie! Nazywam się Joasia. Na zajęcia w Dąbrowskim Uniwersytecie Dziecięcym uczęszczam już od 4 lat. Mam wszechstronne zainteresowania, jednak największą przyjemność sprawia mi uprawianie sportu. W zeszłym roku rozpoczęłam swoją przygodę z siatkówką, która stała się moją pasją. Moje największe marzenie - zagrać w siatkarskiej reprezentacji Polski i zdobyć Mistrzostwo Świata. Czekam na wykład, który mógłby zainteresować większość DUDusiów „Nauka i sport – to jest to. O niezwykłych możliwościach naszego organizmu oraz o tym, że trening czyni mistrza”. Do zobaczenia na Uniwersytecie"

Asia – studentka 4 roku Uniwersytetu Dziecięcego WSB

"Witajcie! Mam na imię Mateusz, w tym roku skończę 7 lat. Chodzę do zerówki. Od września idę do szkoły. Mam różnorodne zainteresowania - uwielbiam gotować z mamą, zwiedzać (szczególnie zamki). Uczęszczam na robotykę, lubię składać lego. Bardzo lubię muzykę i taniec. Interesuje się astronomią i dinozaurami. Jeszcze nie wiem czym chciałbym zajmować się w przyszłości. Po pierwszych zajęciach na Uczelni wiem, że nauka jest fajna!”

Mateusz 
– student 1 roku Uniwersytetu Dziecięcego WSB

„Uniwersytet Dziecięcy jest dla mnie czymś, czego szukałam dla swojego dziecka. Zaspokaja jego ciekawość, daje odpowiedzi na nurtujące pytania od wykształconych, kompetentnych ludzi. Zajęcia prowadzone są bardzo ciekawie, interaktywnie. Jakub wraca z nich „napełniony” wiedzą, zachęcony do dalszych badań określonego tematu.”

Aleksandra Matkowska 
- mama Kuby

„Nasza córka Ola chodzi na zajęcia UD-u już drugi rok. Chętnie uczestniczy w wykładach, na których uzyskuje wiele ciekawych informacji. Później w czasie zajęć w szkole dzieli się zdobytą wiedzą z kolegami i koleżankami w klasie. Mimo wielu zajęć w tygodniu (szachy, basen, ceramika) Ola chętnie wstaje w soboty, by wziąć udział w wykładach. Najbardziej Oli podobają się zajęcia z grupą Pana Korka, zajęcia dotyczące dinozaurów oraz Internetu. Chętnie też bierze udział w warsztatach. Ola ma na zajęciach swoją grupę zaprzyjaźnionych "Studentów", z którymi zawsze spotyka się na wykładach. Była bardzo zadowolona i dumna, gdy odebrała z rąk Pana Dziekana dyplom ukończenia II roku zajęć. Co do współpracy z nami - Rodzicami, to bardzo fajnie sprawdza się przypomnienie o zajęciach przez maila oraz sms.”

Barbara Cieślar-Kurek 
– mama Oli

Ciekawość, chęć odkrywania i radość z poznawania świata, tego właśnie uczę się od moich małych studentów uczestniczących w prowadzonych przeze mnie zajęciach w ramach Uniwersytetów Dziecięcych. Tym chętniej dzielę się z nimi moją wiedzą i jeszcze chętniej odpowiadam na często bardzo skomplikowane pytania.

dr Paweł Sobczak - 
ekspert z zakresu logistyki i transportu, wykładowca Uniwersytetów Dziecięcych