Wykłady Uniwersytetu Dziecięcego Akademii WSB w Zawierciu odbywają się w Miejskim Ośrodku Kultury im. Adama Mickiewicza (ul. Piastowska 1). Zajęcia realizowane są w soboty, średnio raz w miesiącu w godz. 9.30-10.30.
W roku akademickim 2019/2020 odbędzie się 8 interaktywnych wykładów w mieście oraz 2 wykłady EXTRA w Akademii WSB (ul. Cieplaka 1c, Dąbrowa Górnicza).

Harmonogram zajęć może w trakcie roku akademickiego ulec zmianie. Zachęcamy do sprawdzania aktualności planu zajęć.

 

28.09.2019 r.
– Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 –
„Stanisław Moniuszko – w muzycznym kolorycie artystycznej podróży od pieśni do opery” opis
prof. Mirosław Kisiel
MUZYKA

19.10.2019 r.
„Z wizytą u Śpiącej Królewny” opis
mgr Paweł Dusza
SZTUKA/ARCHITEKTURA

23.11.2019 r.
„Bieszczady. Kraina bezkresnych połonin” opis
dr inż. Sebastian Bielak
PODRÓŻE

04.01.2020 r.
„Astrolabium a współczesny komputer” opis
dr inż. Łukasz Wróblewski
ASTROLOGIA

15.02.2020 r.
„Ziemia 2.0” opis
mgr Marcin Lieber
EKOLOGIA

07.03.2020 r.
„Co w stawie piszczy?” opis
mgr Maciej Kupczak
PRZYRODA

25.04.2020 r.
„Mały człowiek – Duża wyobraźnia – Wielka odpowiedzialność” opis
mgr Martyna Kucharska-Staszel
PRAWO

06.06.2020 r.
– Uroczyste Zakończenie Roku Akademickiego 2019/2020 –
„Serce – pompa dająca życie” opis
dr hab. Armand Cholewka
BIOLOGIA

Na zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego WSB przyjmowane są dzieci w wieku min. 6 lat (zerówka). Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu do grupy studentów decyduje kolejność rejestracji i wnoszenia opłat.   Aby zgłosić dziecko na Uniwersytet Dziecięcy WSB, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowegoKLIKNIJ TUTAJ. Informacja o opłatach i bonifikatach dostępna jest na podstronie: http://ud.wsb.edu.pl/oplaty-i-bonifikaty

  Istota projektu, czyli co to jest Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uniwersytet Dziecięcy w ZawierciuUniwersytet Dziecięcy w Zawierciu rozpoczął swoją działalność w sierpniu 2013 r. Współorganizatorami inicjatywy są Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Miasto Zawiercie. Patronem honorowym Uniwersytetu jest Prezydent Miasta Zawiercie – p. Witold Grim.

Cel: Głównym celem inicjatywy jest pomoc w rozwoju potencjału twórczego i intelektualnego dzieci w wieku 6-12 lat; rozbudzenie aktywności poznawczej; przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu różnych dziedzin nauki. Adresaci: Wykłady i warsztaty w ramach Uniwersytetu Dziecięcego w Zawierciu skierowane są do dzieci w wieku 6-12 lat. Drzwi Uniwersytetu stoją otworem dla wszystkich dzieci ciekawych świata, niebojących się zadawać pytań i poszukiwać rozwiązań dla swoich wątpliwości. Partnerzy: Miasto Zawiercie. Forma: Zajęcia w ramach Uniwersytetu odbywają się w formie wykładów i warsztatów W każdym roku akademickim odbywa się minimum 10 interaktywnych wykładów. Dla zainteresowanych organizowane są fakultatywne warsztaty praktyczne, w których uczestniczą małe, 15-20 osobowe grupy. Wszystkie zagadnienia prezentowane są w sposób przystępny i atrakcyjny dla dzieci. Dzieci mają możliwość aktywnego, bezpośredniego uczestnictwa w zajęciach oraz zadawania prowadzącym pytań. Tematyka: Wszystkie dziedziny nauki prezentowane w oparciu o klasyczny podział wiedzy na nauki przyrodnicze, formalne, humanistyczne, społeczne i politechniczne. Celem tak zróżnicowanego programu jest pokazanie dzieciom rozmaitych dziedzin wiedzy, również tych, które do tej pory nie były dla nich interesujące, a nawet takich, które odbierane były przez nie jako szczególnie trudne i zniechęcające. Indeks i dyplom: Każdy student Uniwersytetu otrzymuje indeks, do którego zbiera zaliczenia z zajęć. Na zakończenie roku akademickiego Studenci nagradzani są dyplomami.

Regulamin Uniwersytetu Dziecięcego w Zawierciu     Informacje ogólne 1. Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu (zwany dalej UDZawiercie) jest inicjatywą Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, zwanej dalej Organizatorem. 2. Studentem UDZawiercie może zostać każde dziecko, które jest uczniem szkoły podstawowej lub zerówki, a więc jest w wieku 6-12 lat. 3. W ramach UDZawiercie organizowane są zajęcia edukacyjne, dostosowane do wieku uczestników. 4. UDZawiercie prowadzi zajęcia w cyklach rocznych, zwanych rokiem akademickim.   Warunki uczestnictwa w wykładach 5. Wykłady, które organizowane są w ramach UDZawiercie odbywają się w soboty i trwają 45-60 minut. W ciągu roku akademickiego ramach UDZawiercie odbywa się minimum 10 wykładów. 6. Udział w zajęciach organizowanych w ramach UDZawiercie jest odpłatny. Wysokość opłaty rocznej za udział w wykładach UDZawiercie regulowana jest Zarządzeniem Władz Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, które publikowane jest na stronie internetowej www.wsb.edu.pl. Informacja o wysokości opłaty rocznej publikowana jest także na stronie internetowej projektu UDZawiercie. 7. Warunkiem uczestnictwa w UDZawiercie jest zgłoszenie dziecka do projektu przez rodzica lub opiekuna prawnego poprzez wypełnienie deklaracji uczestnictwa oraz dokonanie opłaty rocznej za udział w wykładach UDZawiercie. 8. Ilość miejsc w UDZawiercie jest ograniczona. Na zajęcia może zostać przyjętych maksymalnie 150 dzieci. O  zapisaniu dziecka na wykłady zdecyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wniesieniem opłaty rocznej za udział w wykładach UDZawiercie. 9. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej nie zwraca opłat za zajęcia, na których dziecko nie było obecne.   Warsztaty fakultatywne 10. W ramach UDZawiercie Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej może organizować warsztaty fakultatywne. Udział Studentów UDZawiercie w warsztatach fakultatywnych może być dodatkowo odpłatny. Wysokość opłat za udział w warsztatach fakultatywnych reguluje Zarządzenie Władz Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. 11. Ilość miejsc w grupach warsztatowych w UDZawiercie jest ograniczona. Maksymalna liczba dzieci w grupie warsztatowej jest każdorazowo podawana do wiadomości rodziców i jest uzależniona od charakteru i miejsca spotkań. O  zapisaniu dziecka na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wniesieniem opłaty za udział w wybranym warsztacie (jeśli opłata jest wymagana). 12. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej nie musi zwracać opłat za zajęcia, na których dziecko nie było obecne. Miejsce i porządek spotkań 13. Wykłady w ramach UDZawiercie odbywają się w Miejskim Ośrodku Kultury entrum im. dama Mickiewicza w Zawierciu 14. Warsztaty fakultatywne w ramach UDZawiercie mogą zostać zorganizowane w Miejskim Ośrodku Kultury Centrum im. dama Mickiewicza w Zawierciu lub w siedzibach instytucji partnerskich. 15. W zajęciach UDZawiercie dzieci uczestniczą samodzielnie. 16. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są dostarczyć dziecko na zajęcia oraz osobiście je z nich odebrać niezwłocznie po zakończeniu zajęć, biorąc tym samym odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo. 17. Podczas zajęć UDZawiercie na sali obecny jest  pełnoletni opiekun lub opiekunowie (wyznaczony przez Organizatorów). 18. Organizator, Dydaktycy oraz Opiekunowie dokładają wszelkich starań, aby zajęcia nie zagrażały bezpieczeństwu uczestników zajęć. 19. Uczestnicy zajęć powinni przybyć na zajęcia punktualnie i są zobowiązani do bezwzględnego stosowania się do wskazówek i poleceń osób prowadzących zajęcia i wyznaczonych opiekunów. W czasie zajęć i wykładów studenci nie mogą samowolnie opuszczać sal wykładowych/warsztatowych. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niesubordynacji dzieci. W przypadku rażącego naruszania przez dziecko zasad współżycia społecznego i norm kultury osobistej może nastąpić skreślenie dziecka z listy studentów. 20. Ubezpieczenia dzieci na czas zajęć w UDZawiercie rodzice mogą dokonać dobrowolnie i we własnym zakresie. Organizator nie ubezpiecza dzieci biorących udział w zajęciach UDZawiercie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce przed i po zakończeniu zajęć, jak również nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć. Formalnie opiekę nad dziećmi podczas zajęć UDZawiercie sprawują ich rodzice.   Harmonogram spotkań 21. Komunikacja z rodzicami uczestników UDZawiercie odbywa się poprzez internet drogą mailową oraz w uzasadnionych przypadkach telefonicznie. 22. Każdy uczestnik UDZawiercie zobowiązany jest do zapoznania się z programem zajęć oraz harmonogramem spotkań dostępnym na stronie internetowej projektu oraz śledzenia na bieżąco wszelkich informacji organizacyjnych tam zamieszczanych. 23. Wykłady w UDZawiercie odbywają się zgodnie z harmonogramem, który publikowany jest na stronie internetowej projektu. Harmonogram wykładów uwzględnia minimum 10 spotkań o różnorodnej tematyce. 24. Informacje o warsztatach fakultatywnych są publikowane na stronie internetowej projektu oraz podawane do wiadomości rodziców drogą mailową z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu realizacji warsztatów. 25. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów, miejsca i tematyki zajęć. Każdorazowo, po dokonaniu zmiany, odpowiednia informacja z minimum 48 godzinnym wyprzedzeniem będzie wysłana e-mailem na adresy rodziców uczestników programu, podane w formularzu rejestracyjnym. Aktualne informacje będą także publikowane na stronie internetowej projektu. 26. W sytuacjach, gdy przekazanie informacji o zmianach z minimum 48 godzinnym wyprzedzeniem nie było możliwe, odpowiednia informacja zostanie przesłana rodzicom uczestników systemem SMSowym, na numery telefonów podane w formularzu rejestracyjnym. Indeksy i dyplomy 27. Studenci UDZawiercie otrzymują imienne indeksy, w których zbierają karty zaliczeniowe z poszczególnych wykładów. 28. Uczestnicy na zakończenie roku akademickiego w UDZawiertcie otrzymują dyplomy. 29. Indeksy i dyplomy mają wartość symboliczną.

Zachęcamy do udziału w warsztatach tematycznych w Uniwersytecie Dziecięcym Akademii WSB. Tematyka warsztatów będzie systematycznie aktualizowana w trakcie roku akademickiego 2019/2020

Warsztaty w ustaleniu

Uniwersytety Dziecięce WSB     Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) Dział Kształcenia Ustawicznego ul. Cieplaka 1c 41-300 Dąbrowa Górnicza tel.: 32 295 93 15 e-mail: dud@wsb.edu.pl

Tak o nas mówią:

Witajcie! Nazywam się Joasia. Na zajęcia w Dąbrowskim Uniwersytecie Dziecięcym uczęszczam już od 4 lat. Mam wszechstronne zainteresowania, jednak największą przyjemność sprawia mi uprawianie sportu. W zeszłym roku rozpoczęłam swoją przygodę z siatkówką, która stała się moją pasją. Moje największe marzenie - zagrać w siatkarskiej reprezentacji Polski i zdobyć Mistrzostwo Świata. Czekam na wykład, który mógłby zainteresować większość DUDusiów „Nauka i sport – to jest to. O niezwykłych możliwościach naszego organizmu oraz o tym, że trening czyni mistrza”. Do zobaczenia na Uniwersytecie"

Asia – studentka 4 roku Uniwersytetu Dziecięcego WSB

"Witajcie! Mam na imię Mateusz, w tym roku skończę 7 lat. Chodzę do zerówki. Od września idę do szkoły. Mam różnorodne zainteresowania - uwielbiam gotować z mamą, zwiedzać (szczególnie zamki). Uczęszczam na robotykę, lubię składać lego. Bardzo lubię muzykę i taniec. Interesuje się astronomią i dinozaurami. Jeszcze nie wiem czym chciałbym zajmować się w przyszłości. Po pierwszych zajęciach na Uczelni wiem, że nauka jest fajna!”

Mateusz 
– student 1 roku Uniwersytetu Dziecięcego WSB

„Uniwersytet Dziecięcy jest dla mnie czymś, czego szukałam dla swojego dziecka. Zaspokaja jego ciekawość, daje odpowiedzi na nurtujące pytania od wykształconych, kompetentnych ludzi. Zajęcia prowadzone są bardzo ciekawie, interaktywnie. Jakub wraca z nich „napełniony” wiedzą, zachęcony do dalszych badań określonego tematu.”

Aleksandra Matkowska 
- mama Kuby

„Nasza córka Ola chodzi na zajęcia UD-u już drugi rok. Chętnie uczestniczy w wykładach, na których uzyskuje wiele ciekawych informacji. Później w czasie zajęć w szkole dzieli się zdobytą wiedzą z kolegami i koleżankami w klasie. Mimo wielu zajęć w tygodniu (szachy, basen, ceramika) Ola chętnie wstaje w soboty, by wziąć udział w wykładach. Najbardziej Oli podobają się zajęcia z grupą Pana Korka, zajęcia dotyczące dinozaurów oraz Internetu. Chętnie też bierze udział w warsztatach. Ola ma na zajęciach swoją grupę zaprzyjaźnionych "Studentów", z którymi zawsze spotyka się na wykładach. Była bardzo zadowolona i dumna, gdy odebrała z rąk Pana Dziekana dyplom ukończenia II roku zajęć. Co do współpracy z nami - Rodzicami, to bardzo fajnie sprawdza się przypomnienie o zajęciach przez maila oraz sms.”

Barbara Cieślar-Kurek 
– mama Oli

Ciekawość, chęć odkrywania i radość z poznawania świata, tego właśnie uczę się od moich małych studentów uczestniczących w prowadzonych przeze mnie zajęciach w ramach Uniwersytetów Dziecięcych. Tym chętniej dzielę się z nimi moją wiedzą i jeszcze chętniej odpowiadam na często bardzo skomplikowane pytania.

dr Paweł Sobczak - 
ekspert z zakresu logistyki i transportu, wykładowca Uniwersytetów Dziecięcych